Upute za autore

Važni datumi

Prijava sažetaka – do 31. srpnja 2019.
Obavijest o prihvaćanju – do 19. kolovoza 2019.
Dostava prezentacije za usmeno izlaganje – do 4. rujna 2019.
Prijava radova – do 30 dana nakon Konferencije (za autore koji žele predati cjeloviti rad)

Oznake sekcija konferencije:

A Procjena utjecaja na okoliš
B Strategija zaštite prirode i okoliša
C Održivi i uključivi razvoj

Više informacija o sekcijama i temama koje pokrivaju možete naći ovdje.

Upute za pripremu sažetka
Sažetke na jeziku autora (latinično pismo) i engleskom jeziku potrebno je pripremiti u Microsoft Word for Windows, verzija 6.0 ili viša. U sažetku treba opisati cilj rada, glavne rezultate i kratak zaključak. Dozvoljeno je 1500 znakova, uključujući razmake između riječi. Uz sažetak navesti do pet ključnih riječi, odvojenih zarezom. Sažetak ne smije sadržavati tablice, grafove, crteže i sl.

Sažeci koji nisu pisani prema tehničkim uputama biti će vraćeni autorima na doradu, stoga preporučujemo korištenje obrasca za sažetke koji možete preuzeti ovdje.

 • Format: A5
 • Margine: 2,0 cm gore, desno i lijevo, dolje 1,5 cm.
 • Font: Times New Roman
 • Naslov rada pisati malim slovima podebljano, veličine 12 točaka, centrirano. Naslov rada treba biti precizan, maksimalno 100 znakova ne računajući razmake između riječi.
 • Autore (puna imena i prezimena svih autora, bez titula, u jednom redu, odvojeno zarezom) pisati malim slovima, veličine 12 točaka,centrirano. Iza svakog prezimena brojem u eksponentu označiti ustanovu kojoj autor pripada. Ako su dva ili više autora iz istih ustanova, dodjeljuje im se isti broj.
 • Adresu (naziv tvrtke/institucije, ulica i kućni broj, grad, država) pisati malim slovima, kurziv (italic), veličine 10 točaka. Samo za kontakt osobu iza potpune adrese navesti i e-mail u zagradi, italic i podvučeno.
 • Tekst sažetka pisati malim slovima, veličine 10 točaka, s jednostrukim proredom (single space) te poravnatim marginama (justified alignment). Dozvoljeno 1500 znakova, uključujući razmake između riječi. U sažetku treba opisati cilj rada, glavne rezultate i kratak zaključak. Sažetak ne smije sadržavati tablice, grafove, crteže i sl.
 • Ključne riječi (do 5) treba pozicionirati ispod Sažetka.

Autori koji pripremaju sažetak na jeziku autora (latiničnim pismom) moraju poslati isti i na engleskom jeziku.

Za slanje sažetka, dokument (file) označiti slovom sekcije (A, B ili C) i prezimenom prvog autora (npr. B_Anicic) i poslati u elektronskom obliku na e-mail adresu: konferencija@huszpo.hr zaključno do 31. srpnja 2019. godine s naznakom da li je prezentacija usmena ili poster .

Sažeci će biti objavljeni u tiskanom i elektroničkom (web) izdanju Zborniku sažetaka.

Upute za usmeno izlaganje i pripremu Power Point prezentacije

Molimo da vodite računa o ograničenju trajanja izlaganja na 15 min
te da se prilikom izrade prezentacija u Microsoft Power Point programu pridržavate sljedećih uputa:

 • Prezentacija treba biti na engleskom jeziku ili dvojezična – jezik autora i engleski jezik
 • Prezentacija ne smije imati više od 10 listova („slide“)
 • Veličina slideova standardna (4:3)

Predložak za izradu prezentacije preuzmite ovdje.

Za slanje sažetka, dokument (PP file) označiti slovom sekcije (A, B ili C) i prezimenom prvog autora (npr. B_Anicic) i poslati u elektronskom obliku na e-mail adresu: konferencija@huszpo.hr zaključno do 4. rujna 2019. godine.

Upute za pripremu postera
Dimenzije postera trebaju biti: širina 707 mm x visina 1000 mm (standardni B1 format) kako bi se mogao smjestiti na poster panoe dimenzija 2000 mm x 1000 mm koji će biti na raspolaganju na konferenciji.
Poster treba sadržavati slijedeće podatke:
Ime i prezime svih autora, nazivi organizacija iz kojih autori dolaze, kontakt podaci
Naslov rada
Sažetak
Ključne riječi
Posteri se izrađuju na engleskom jeziku ili na jeziku autora i engleskom jeziku. Pri izradi postera potrebno je voditi računa o veličini slova, čitljivosti s udaljenosti od oko 1 m, usklađenosti boja i rasporedu. Koristite se što više pojednostavljenim grafičkim prikazima i fotografijama.

Upute za pripremu cjelovitog rada
Radove za Konferenciju treba pisati na engleskom ili jeziku autora i engleskom jeziku, u programu Microsoft Word for Windows, verzija 6.0 ili viša.
Molimo autore da se prilikom pisanja rada pridržavaju sljedećih tehničkih uputa, odnosno da preuzmu obrazac za pisanje rada: Obrazac-za-pisanje-rada-HRV

 • Opseg rada, uključujući tekst, tablice, grafikone i slike (te naslov, sažetak i ključne riječi) je najviše deset stranica, bez numeriranja stranica.
 • Format: A4
 • Margine 2 cm gore, 1,75 cm dolje, 3,0 cm lijevo i desno.
 • Font: Times New Roman
 • Rad sadrži: naslov, puna imena i prezimena autora (u jednom redu), pune adrese autora (za svaku adresu se osigurava 1 red), sažetak, ključne riječi, uvod, materijal i metode, rezultate i raspravu, zaključak i literaturu.
 • Naslov: malim slovima, veličina 14 točaka, podebljano, centrirano.
 • Puna imena i prezimena autora pisati bez titula, odvojeno zarezom, malim slovima, veličina fonta 14 točaka, centrirano, a iza svakog prezimena brojem u eksponentu označiti ustanovu kojoj autor pripada. Ako su dva ili više autora iz istih ustanova, dodjeljuje im se isti broj.
 • Adresu (naziv tvrtke/institucije, ulica i kućni broj, grad, država) pisati malim slovima, kurziv (italic), veličine 12 točaka. Samo za kontakt osobu iza potpune adrese navesti i e-mail u zagradi, italic i podvučeno, bez  poveznice.
 • Sažetak treba sadržavati cilj rada, glavne rezultate istraživanja i kratak zaključak. Treba biti kraći od sažetka predanog za Zbornik sažetaka (dozvoljeno 700 slova uključujući razmake između riječi). Uz sažetak navesti do pet ključnih riječi, odvojenih zarezom.
 • Tekst pisati u fontu Times New Roman veličine 12 točaka, s poravnatim marginama (justified alignment). Podnaslove malim slovima, podebljano veličine 12 točaka, s desno poravnatim marginama. Početak poglavlja (odlomka) u tekstu ne smije se uvlačiti tabulator tipkom, a odlomak je potrebno razdijeliti tipkom enter. Za razmake se koriste isključivo prazni redovi (veličine 12 točaka) i to: prije podnaslova, između naslova i popisa autora, između popisa i adresa autora, prije naslova tablice i poslije tablice, prije slika (fotografije, karte, grafovi i sl.) i poslije naslova slika.
 • Tablice (širina tablice od lijeve do desne margine), grafikoni i fotografije moraju biti uključeni u tekst. Brojeve tablica i naslove pisati iznad tablica. Za odvajanje sadržaja u tablicama koristiti minimalan set isključivo vodoravnih crta debljine 0,5 točaka. Ilustracije i grafikoni se također numeriraju, brojeve pisati ispod ilustracija, odnosno grafikona. Radi sigurnije izvedbe oblikovanja rada grafikone i ilustracije treba dostaviti i u jednom od grafičkih ili slikovnih formata (*.xls, *tif ili *.jpg). Navode izvora za tablice, grafikone i ilustracije (fotografije) navesti ispod svake pojedine tablice, grafikona i ilustracije (fotografije), koristeći veličinu fonta 11 pt italic. Ujedno izvor navesti i u popisu literature.
 • Literaturu u tekstu treba označiti brojem u uglatim zagradama (npr. [1]) koji odgovara referentnom broju na popisu literature. U popisu literature treba navesti samo korištenu literaturu. Za popis literature koristi se viseća uvlaka od 0,5 cm.
 • Primjer citiranja članka iz časopisa:
  [1] Prezime I. (2003). Naslov rada. Puni naziv časopisa. Volumen (broj): stranice

Radove će recenzirati recenzent iz odgovarajućeg područja.

Za slanje rada, dokument (file) označiti slovom teme (A, B ili C) i prezimenom prvog autora (npr. B_Anicic) i poslati u elektronskom obliku na e-mail adresu: konferencija@huszpo.hr zaključno do 30 dana nakon Konferencije.

Radovi će biti objavljeni u digitalnom Zborniku radova.