TEST PROGRAM KONFERENCIJE / CONFERENCE PROGRAM

Srijeda, 16. rujna / Thursday, September 16th

DVORANA/CONFERENCE HALL 1

17:00 – 19:00

Okupljanje i
registracija / Arrival and registration

19:00 – 21:00

Piće dobrodošlice /
Welcome drinks

Četvrtak, 17. rujna / Thursday, September 17th

 

DVORANA/CONFERENCE
HALL 1

9:00 – 10:00

OTVARANJE/OPENING
CEREMONY

10:00 – 10:30

pauza za kavu /
coffee break

 

DVORANA/CONFERENCE
HALL 1

DVORANA/CONFERENCE
HALL 2

DVORANA/CONFERENCE
HALL 3

 

SEKCIJA ZAŠTITA
PRIRODE I ODRŽIVO KORIŠTENJE PRIRODNIH RESURSA

/SECTION NATURE PROTECTION AND SUSTAINABLE USE OF NATURAL RESOURCES

SEKCIJA PUO/SECTION
EIA

SEKCIJA ZAŠTITA
OKOLIŠA I FINANCIRANJE PROJEKATA

/SECTION ENVIRONMENTAL PROTECTION AND PROJECT FINANCING

Moderatori/Moderated
by:

Moderatori/Moderated
by:

Moderatori/Moderated
by:

Uvod / Keynote

Uvod
/ Keynote

 

Uvod
/ Keynote

 

Matjaž Harmel, Aleksandra Krajnc, Klemen Strmšnik

Appropriate Assessment as protection and development tool

Anamarija Matak

Što nas čeka? – Direktiva 2014/52/EU o izmjeni Direktive o procjeni
utjecaja određenih javnih i privatnih projekata na okoliš/

What awaits us ? – Directive 2014/52/ EU amending Directive on the
assessment of the effects of certain public and private projects on the
environment

 

Adina Relicovschi

EIB funded projects – applying EU legislation in Candidate and
potential Candidate countries

 

Zrinka Mesić, Ana Đanić, Fanica Kljaković Gašpić

Utjecaj rezultata Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku
mrežu na provedbu Glavne ocjene/

The impact of the results of preliminary assessment of the acceptability
of interventions for the ecological network in the implementation of the Main
Assessment

Jerzy Jendrośka

Key issues in transposition of 2014 Amendment to EIA Directive:  example of Poland

 

Nataša Vetma

Is there a world of difference? – the national practice vs IFI (The World
Bank) practice

 

Blanka Bobetko – Majstorović

Procjena utjecaja na ekološku mrežu – primjeri iz prakse/

Assessing Impact on the Eco-network – working examples

Katarina Celič

Screening in environmental impact asessment

 

Maja Feketić

Kako do sredstava EU za projekte zaštite okoliša/

How to obtain EU funds for environmental projects

 

Sandra Golubić

Pedeset godina zaštite prirode u Međimurskoj županiji/

Fifty Years of Nature Protection in Međimurje County

Brankica Cmiljanovic

Procjena utjecaja na okoliš u Crnoj Gori/

Environmental Impact Assessment in Montenegro

 

Stjepan Kamber

Financiranje projekata u vodnom gospodarstvu – priprema projekata/

Project financing in the water sector – project preparation

10:30-13:00

Ayodeji Aduloju

International Agreements on the environment and a sustainable built
environment in Nigeria

Leila Neimane

Reasonable time-frames in legal framework of environmental impact
assessment in the European Union, Baltic States and Switzerland

 

Nataša Vetma

The Change  – The World Bank
moving to new environmental and social safeguards policies

Aleksandra Čilić

Ulaganja u Nacionalne parkove i Parkove prirode u Republici Hrvatskoj/

Investments in National parks and Nature parks in Croatia

Attila Nováki

Experience in preparing Environmental Impact Assessment for EU funded
major projects in Hungary

 

Jasminka Ćoza, Tomislav Ćurko

Primjena mjera i programa praćenja stanja okoliša tijekom korištenja
odlagališta Diklo/

Implementation of measures and environmental monitoring program during the
use of landfill Diklo

 

Krešimir Šaravanja

Park prirode „Blidinje (BiH) dva desetljeća nakon proglašenja/

Nature park “Blidinje” (B&H) two decades after its after its
establisment

Božica Šorgić, Nirvana Franković-Mihelj, Tomi Haramina

Prilagodba klimatskim promjenama i procjena emisija stakleničkih plinova
kao sastavni dio procjene utjecaja na okoliš/

Adaptation to climate change and GHG emissions assessment as components of
the environmental impact assessment

 

Ivan Barbić, Davor Barać, Valentina
Habdija Žigman, Željko Varga

Praksa zaštite okoliša u projektima gospodarenja otpadom/

The practice of environmental projects in waste management

 

Krešimir Šaravanja

Prostorno-planska i studijska dokumentacija Parka prirode „Hutovo Blato“
(BiH) tijekom dva desetljeća od proglašenja/

Spatial plan and study documentation for nature park “Hutovo
Blato” during two decades from its estabilisment

Katarina Bulešić, Konrad Kiš

Opportunities and Obstacles Occuring with the Implementation of the
INSPIRE Directive in the Preparation of Environmental Protection Documents

 

 

 

RASPRAVA
/DISCUSSION

RASPRAVA
/DISCUSSION

 

RASPRAVA
/ DISCUSSION

13:00 – 14:30

pauza za ručak /
lunch break

Zlatko Pletikapić, Ivan Vučković,  Iva Vidaković, Mladen Plantak

Okolišno prihvatljivo reguliranje i uređenje vodotoka/

Environmentally acceptable regulation and arrangement of watercourses

Mirjana Marčenić,  Ivan Juratek , Marta Brkić

Mjere zaštite krajobraza- od općenitih smjernica do jasnih uputa za
sprječavanje neželjnih promjena u krajobrazu/

Landscape protection measures – from the general guidelines to clear
instructions to prevent undesirable changes in the landscape

 

 

 

Jelena Grižić, Josip Križan

Modeliranje razine podzemne vode i vlažnosti tla u ovisnosti o
hidrometeorološkim uvjetima/

Water table depth and soil moisture modeling, depending on
hydrometeorological conditions

Ivan Juratek,  Mirjana Marčenić, Marta Brkić

Biokulturni krajobraz i mogućnosti primjene u Procjeni utjecaja na okoliš/

Biocultural landscape and the possibility of implementation in
Environmental Impact Assessment documents

 

OKRUGLI
STOL / ROUND TABLE

SEKCIJA ZAŠTITA OKOLIŠA I FINANCIRANJE PROJEKATA

/SECTION ENVIRONMENTAL PROTECTION AND PROJECT FINANCING

14:30 – 16:30

Ivančica Somođi,  Marija Čulina Rapo

Izmještanje nanosa unutar akumulacije HE Varaždin unutar Regionalnog parka
Mura-Drava/

Relocation of sediment accumulation within the Varazdin HPP within the
Regional park Mura-Drava

Domagoj Vranješ, Ena Bićanić Marković,
Monika Škegro

Krajobrazna arhitektura kao mjera zaštite okoliša i
prirode/

Landscape architecture as environmental protection, mitigation and
compensation measure

 

 

 

Ivica Mustač

Uvjeti zaštite prirode i kompenzacijske mjere za program radova održavanja
voda u području zaštite od štetnog djelovanja voda na podrućju malog sliva
Trnave /

Nature protection conditions and compensatory measures for program maintenance
in the field of water from the flood water effects on a small catchment area
of Trnava

Natalija Pavlus, Mihael Drakšić, Domagoj Švaljek, Marin
Perčić, Duje Šegvić, Marijana Vuković, Boška Matošić, Sanja Petrušić,
Smiljana Blažević

Solarni park Kosore – utjecaji na okoliš i ekološku mrežu/

Solar park Kosore – environmental and Natura 2000 network impact

 

 

Tarzan Legović

Is Ombla estuary a habitat or a residence of the Popovo minnow?

Lovorka Gotal Dmitrović, Neven Kos, Ivica
Šoltić

Kombinirani pristup za procjenu utjecaja na okoliš sustava za
pročišćavanje voda/

Assessment of the Combined Approach for the Environmental Impact of Water
Purification System Study

 

 

Elena Patčev, Maja Maslać, Marin Grgurev,
Anisa Avdaković, Zrinka Mesić, Sven Kapelj

Radarski sustav: Upotreba i prednosti za istraživanje ptica i šišmiša za
potrebe studija utjecaja na okoliš/

Radar system: Usage and advantages for bird and bat surveys for
Environmental Impact Assessment

Marijana Bakula, Ines Geci, Tomislav
Hriberšek

Primjena metodologije kombiniranog pristupa na primjeru aglomeracije Sinj/

The application of the combined approach methodology  in the case of agglomerations of Sinj

 

 

 

RASPRAVA
/ DISCUSSION

RASPRAVA
/ DISCUSSION

 

 

16:30 – 17:00

pauza za
kavu/coffee break

 

Nena Rastić, Nenad Mikulić, Loris Elez,
Aleksandra Anić Vučinić

Provedba NATURA 2000 u šumarstvu – mogućnosti provedbe kompenzacijskih
mjera na području Gorskog Kotara/

Implementation of NATURA 2000 in Forestry – Exercising the Compensation
Measures in Gorski kotar Region

Jasmina Šargač, Nikolina Bakšić, Tanja
Tudor, Ana Đanić, Ivana Pušić, Anđela Ćukušić, Aleksandar Popijač, Zrinka
Mesić

Primjena metodologija za određivanje ekološkog stanja voda prema Okvirnoj
direktivi o vodama na području starog toka Mirne/

Implementation of methodologies for ecological quality assessment of water
in the old part of Mirna River, according to Water Framework Directive

 

17:00-18:30

Konrad Kiš

Cadastre and Land Use Conflicts Between Forestry and Agriculture – Case
Study Town of Otočac

Stjepan Mišetić,  Zlatko Pletikapić, Iva Vidaković, Mladen
Plantak, Koni Čargonja-Reicher, Ivan Vučković, Alan Kereković

Analiza pritisaka i utjecaja na pojedine dionice vodotoka
na Vodnom području Jadranskog mora u Federaciji  Bosne i Hercegovine/

Analysis of pressures and impacts on specific parts of the waterways in
the Adriatic Sea RBD in the Federation of Bosnia and Herzegovina

 

Koraljka Vahtar-Jurković,
Sonja Šišić

Uspostava centara za posjetitelje i turistička valorizacija autohtonih
vrsta flore i faune na primjeru Primorsko-goranske županije/

Establishing visitor centres and valorising indigenous flora and fauna
species for tourism purposes: The example of Primorje-Gorski Kotar County

Žana Bašić

Utjecaj akumulacija na okoliš i osvrt na studije utjecaja akumulacija na
okoliš u praksi/

Impact of reservoirs on the environment and review of the environmental
impact study in practice

 

Alen Berta, Vladimir Kušan, Višnja Šteko

Evaluation of vegetation as a landscape component: Case study Veli
Brijun island

 

Natalija Pavlus, Marin Perčić, Mihael Drakšić, Marijana
Vuković, Smiljana Blažević, Željko Varga, Ana Ptiček, Hrvoje Čizmek

Sidrište u uvali Mezuporat, otok Biševo – kako sačuvati ekološku mrežu?/

The anchorage at the Mezuporat cove, island of Biševo – how to preserve
the Natura 2000 network?

Nebojša Knežević,  Siniša Cukut, Saša Dunović, Dušica Pešević

Procjena utjecaja na okoliš projekta rekonstrukcije HE Jajce II/

TheEnvironmental Impact Assessment of the project  reconstruction of the HPP Jajce II

 

Maja Maslać, Goran Gašparac, Zrinka
Mesić, Sanja Grgurić, Oleg Antonić,Anamarija Partl

Analiza slučaja Motovunska šuma – sveobuhvatna procjena kakvoće zraka
pomoću numeričkih modela i bioindikatora/

Motovun forest case study – comprehensive air quality assessment using
numerical models and bioindicators

Ena Bićanić Marković, Monika Škegro, Domagoj Vranješ

Mogućnosti pozitivnog utjecaja na okoliš realizacije projekata malih
hidroelektrana na lokacijama postojećih vodenica/

Positive environmental impacts of small hydro power plant projects located
on existing water mill sites

 

 

RASPRAVA
/ DISCUSSION

RASPRAVA
/ DISCUSSION

 

DVORANA/CONFERENCE
HALL 1

18:30 – 19:30

POSTER PREZENTACIJE
– SVE SEKCIJE / POSTER PRESENTATIONS – ALL SECTIONS

21:00 – …

SVEČANA VEČERA / FORMAL DINNER

Petak, 18. rujna / Friday, September 18th

DVORANA/CONFERENCE
HALL 1

DVORANA/CONFERENCE
HALL 2

DVORANA/CONFERENCE
HALL 3

 

SEKCIJA
SPUO/SECTION SEA

SEKCIJA PUO/SECTION
EIA

SEKCIJA
SUDJELOVANJE JAVNOSTI/SECTION PUBLIC INVOLVEMENT

Moderatori/Moderated
by:

Moderatori/Moderated
by:

Moderatori/Moderated
by:

Uvod
/ Keynote

Ristovski I,  Mitev T, Micevska O, Pavlov A, Stefanovska
I

Lessions learned from Environmental and Social Impact Assessment
implementation for the road infrastructure project

Uvod
/ Keynote

 

Brankica Cmiljanović

Strateška procjena utjecaja na okoliš u Crnoj Gori/

Strategic Environmental Assessment in Montenegro

Zrinka Mesić, Anja Bukovac, Sven Kapelj,
Luka Škunca, Goran Gužvica

Kumulativni utjecaj autoceste Zagreb-Karlovac i željezničke pruge na
fragmentaciju staništa kralježnjaka/

The cumulative impact of the Zagreb-Karlovac highway and the railway on
vertebrate habitats fragmentation

Jerzy Jendrośka

Public participation in case of activities with transboundary impact:
legal obligations under AArhus Convention vs obligations under Espoo
Convention and SEA Protocol

9:00 – 10:30

Andjelka
Mihajlov, Nebojša Pokimica

Sedmi akcioni program EU: procena i strateška procena uticaja na životnu
sredinu su efikasni instrumenti kada se ispravno primenjuju/

EU Seventh Environmental Action Program:
Environmental Impact Assessment and Strategic Environmental Assessment
are effective tools when correctly implemented

Tomislav Lukić, Nevenko Herceg, Suada
Numić, Svjetlana Stanić-Koštroman

Procjena utjecaja na okoliš izgradnje autoputa na Koridoru Vc kroz Bosnu i
Hercegovinu s osvrtom na LOT 3/Dionica Sarajevo jug (Tarčin) – Mostar sjever
/

The environmental impact assessment of construction of highway on Corridor
Vc through Bosnia and Herzegovina with emphasis on LOT 3 / Section Sarajevo
South (Tarčin) – Mostar North

Aleksandra Anić Vučinić, Ivana Melnjak , Lucija Radetić

Sudjelovanje javnosti u zaštiti okoliša/

Public involvment in environmental protection

Vesna Kolar Planinšič, Matjaž Harmel,
Klemen Strmšnik

Infringement procedure on inappropriate transposition of article 6 of
the Habitats Directive in Slovenia – case example “Rove” with undertaken
measures

Tanja Tudor, Josip Križan

Prostorno širenje vibracija i niskofrekventne buke uzrokovano željezničkim
prometom/

Spatial vibration and ground-borne noise propagation caused by railway
traffic

Merica Pletikosić

Odgovornost ekoloških udruga u postupcima procjene utjecaja na okoliš/

The responsibility of environmental associations in the procedures of
environmental impact assessment

 

Klemen Strmšnik, Matjaž Harmel,
Aleksandra Krajnc

Is Strategic Environmental Assessment really »only« a tool for
mitigation of the negative impacts? What about the other side of the coin…

Mario Pokrivač, Tomislav Hriberšek, Ratko
Đorđević, Jasmina Čomić, Vedad Suljić

Problem deponija prilikom izgradnje autoputa u Republici Bosni i
Hercegovini/

The issue of meterial deposition areas during the construction of a
highway in Bosnia and Herzegovina

Tihana Matota

Sudjelovanje javnosti u donošenju prostorno planskih odluka kroz postupak
strateške procjene utjecaja na okoliš/

Public Participation in Physical Planning Decisions through the Strategic
Environmental Assessment Process

 

Nenad Mikulić, Bojana Nardi, Marina Oreb,
Stjepko Kovačić, Iva Pozniak

Ograničenja u provođenju Strateške procjene utjecaja na okoliš postupaka
kroz presjek trenutne prakse u zemljama partnerima SPEEDY projekta/

Limitations in Strategic Environmental Assessment  procedure implementation in current
practice of SPEEDY partner countries

Tanja Radović, Ratko Đorđević, Pavle
Cvetić, Nebojša Pokimica, Igor Radović

Problem pozajmišta i deponija materijala u toku izgradnje autoputeva:
Studija slučaja za Srbiju/

Problem of Borrow Pits and Material Deposit Areas During the Construction
of Highways: A Case Study for Serbia

Andreja Pavlović

Sudjelovanje javnosti o donošenju planova gospodarenja otpadom/

Waste management plans and public participation

 

RASPRAVA
/ DISCUSSION

RASPRAVA
/ DISCUSSION

RASPRAVA
/ DISCUSSION

10:30 – 11:00

pauza za
kavu/coffee break

SEKCIJA
SPUO/SECTION SEA

SEKCIJA PUO/SECTION
EIA

SEKCIJA
SUDJELOVANJE JAVNOSTI/SECTION PUBLIC INVOLVEMENT

Moderatori/Moderated
by:

Moderatori/Moderated
by:

Moderatori/Moderated
by:

Tina Klemenčič

Natura 2000 Management Programme as a Part of Appropriate Assessment

Daniela Beroš, Jadranka Matić i Draga
Mihelić

Usklađenost sadržaja studija o utjecaja zahvata na okoliš u odnosu na
rezultate procjene rizika/

Compliance contents of studies on Environmental Impact Assessment in
relation to the results of the risk assessment

Brigita Masnjak, Vladimir Jelavić

Komunikacijski kanali u provedbi strateških dokumenata/

The Communication channels in the implementation of the Strategic
documents

Jelka Habjan, Jernej Per, Jure Likar,
Katarina Celič, Metka Černelč, Mojca Lenardič, Vesna Kolar Planinšič

Does strategic environmental assessment (SEA) for detailed municipal
spatial plans make sense?

Goran Gašparac, Amela Jeričević

Evaluacija, poboljšanje i smjernice za upotrebu alata lokalne skale za
predviđanje i reakciju u izvanrednim situacijama pri ispuštanju opasnih tvari
u zrak u izgrađenom okolišu (COST ES1006)/

Evaluation, improvement and guidance for the use of local-scale emergency
prediction and response tools for airborne hazards in built environments
(COST ES1006)

Jenny Baer-Pásztory

Public consultation – an essential exercise

11:00 – 13:00

Nenad Mikulić, Bojana Nardi, Marina Oreb,
Stjepko Kovačić, Iva Pozniak, Marina Stenek

Komparativna analiza provedbe Strateške procjene utjecaja na okoliš
postupka u zemljama partnerima SPEEDY projekta/

Comparative analysis of the application of the Strategic Environmental
Assessment  procedure in SPEEDY project
partner countries

Petra Šantić

Direktiva 2013/30/EU o sigurnosti odobalnih naftnih i plinskih djelatnosti
i ključni učinci na odgovornost za štetu u okolišu/

Directive 2013/30/EU on safety of offshore oil and gas operations and key
impacts on the liability for environmental damage

Jelena Fressl, Marijana Bakula, Ivana
Šarić

Analiza sudjelovanja javnosti u postupcima procjene utjecaja zahvata na
okoliš u Hrvatskoj, 2010.-2014./

Analysis of  public participation in
Environmental Impact Assessment procedures in Croatia, 2010-2014

Katarina Celič

Strategic assessment of forestry management plans in Slovenia –
obligation or necessity?

Gabrijela Kovačić

CCS (Carbon Capture and Storage) – Sustav hvatanja i geološkog
skladištenja

ugljikovog dioksida/

CCS (Carbon Capture and Storage)

Dražen Lovrić, Staša Zovko Ćeramilac, Krešimir Bolanča

Analiza stavova  dionika u postupku
glavne ocjene prihvatljivosti HE Ombla/

Analyses of the attitudes of key-stakeholders in Appropriate Assessment
process for HPP Ombla project

Anamarija Matak, Aleksandar Rajilić

Strateška procjena utjecaja na okoliš: Istraživanje i eksploatacija
ugljikovodika u Republici Hrvatskoj – stečena iskustva/

Strategic Environmental Assessment : Exploration and exploitation of
hydrocarbons in the Republic of Croatia – learned lessons

Una Vidović, Ana Jurjević

Modeliranje emisija stakleničkih plinova (GHG) u urbanoj
sredini u odnosu na simulaciju prometne potražnje/

Greenhouse emissions (GHG) modelling in urban area with regard to traffic
demand simulation

Radovan Vladisavljević, Miladin Kalinić, Valerija Večei
Funda

Podešavanje strategije visokoškolske ustanove pod uticajem međunarodnog
programa „Eko-škole“/

Adjusting the strategy of higher education institution under the influence
of the international “Eco-school” program

Vesna Koščak Miočić Stošić,  Dora Tomić, Sonja Butula, Ana Žmire, Davor
Oblijan

Landscape Vulnerability Assessment as a Method for the Strategic
Environmental Assessment of Spatial Plans

 

 

RASPRAVA
/ DISCUSSION

RASPRAVA
/ DISCUSSION

RASPRAVA /
DISCUSSION

13:00 – 14:30

pauza za ručak /
lunch break

 

SEKCIJA
SPUO/SECTION SEA

 

Moderatori/Moderated
by:

Ivana Šarić, Jelena Fressl, Jiří Dusík,
Matjaž Harmel, Klemen Strmšnik

Strateška procjena utjecaja na okoliš programa prekogranične suradnje-
praktična iskustva/

Strategic Environmental Assessment of the Cross- Border Cooperation
Programmes- Practical Experiences

 

Stjepko Kovačić, Marina Oreb

Strateška procjena utjecaja na okoliš i Zavod za prostorno uređenje
Dubrovačko-Neretvanske županije/

Strategic Environmental Assessment and Department of Planning of
Dubrovničko-Neretva nska County

Martin Smutny

Strategic Environmental Assessment for the Master Plan for Acceleration
and Expansion of Indonesian Economic Development 2011-2025

OKRUGLI STOL / ROUND TABLE

SEKCIJA ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVO KORIŠTENJE PRIRODNIH RESURSA

/SECTION NATURE PROTECTION AND SUSTAINABLE USE OF NATURAL RESOURCES

14:30 – 16:30

Fanica Kljaković-Gašpić, Maja Maslać,
Sunčana Rapić, Ines Horvat, Tomi Haramina, Nikolina Bakšić, Zrinka Mesić

Strateška studija utjecaja na okoliš Nacionalnog strateškog plana razvoja
akvakulture za razdoblje 2014.-2020.

Strategic Environmental Impact Study of the National Strategic Development
Plan for Aquaculture 2014 -2020.

 

Daniela Klaić Jančijev, Jiří Dusík, Mario
Pokrivač, Konrad Kiš, Ivana Šarić

Iskustva tijekom strateške procjene utjecaja za Plan gospodarenja
komunalnim otpadom Crne Gore/

Experiences during the Strategic Environmental Assessment for municipal
waste management plan in Montenegro

RASPRAVA
/ DISCUSSION

DVORANA/CONFERENCE
HALL 1

17:00 – 18:00

ZATVARANJE
/ CLOSING CEREMONY