Upute za autore

Važni datumi
Prijava sažetaka –  rok produljen do 30. lipnja 2017. 
Obavijest o prihvaćanju – rok produljen do 31. srpnja 2017.
Dostava PowerPoint prezentacija za usmeno izlaganje – do 4. rujna 2017.
Prijava radova – do 30 dana nakon Konferencije (za autore koji žele objaviti cjeloviti rad u Zborniku radova)

Odabrani radovi objavljeni su u časopisu Inženjerstvo okoliša. Radove, kao i cijeli časopis možete pogledati ovdje.

Oznake sekcija konferencije:
A Strateška procjena utjecaja na okoliš
B Procjena utjecaja na okoliš
C Zaštita prirode i održivo korištenje prirodnih resursa
D Sudjelovanje javnosti
E Zaštita okoliša i financiranje projekata

Više informacija o pojedinoj sekciji možete naći ovdje.

Upute za pripremu sažetaka
Sažeci se pripremaju na engleskom jeziku ili jeziku autora s cjelovitim prijevodom na engleski jezik u programu Microsoft Word for Windows, verzija 6.0 ili viša. U sažetku treba prikazati cilj rada, glavne rezultate i kratak zaključak. Tekst sažetka može sadržavati do 1500 znakova, uključujući razmake između riječi. U sažetku se ne prikazuju tablice, grafikoni, slike i slično. Uz sažetak treba navesti do pet ključnih riječi, odvojenih zarezom.

Sažeci koji nisu pisani prema tehničkim uputama u nastavku bit će vraćeni autorima na doradu te preporučamo korištenje obrsca za posanje sažetka koji možete preuzeti ovdje.

 • Veličina stranice (Layout; Size): A5
 • Margine: gore (Top), dolje (Bottom) i desno (Right) 1,5 cm, lijevo (Left) 2 cm.
 • Font: Times New Roman
 • Naslov rada pisati malim slovima, veličine 12 točaka, podebljano (Bold), centrirano. Naslov rada treba biti precizan, maksimalno 100 znakova ne računajući razmake između riječi.
 • Autore (puna imena i prezimena svih autora, bez titula, u jednom redu, odvojiti zarezima) pisati malim slovima, veličine 12 točaka, centrirano. Iza svakog prezimena brojem u eksponentu označiti tvrtku/instituciju kojoj autor pripada. Ukoliko više autora dolazi iz iste vrtke/institucije, pridružuje im se isti broj.
 • Adresu (naziv tvrtke/institucije, ulica i kućni broj, grad, država) pisati malim slovima, veličine 10 točaka, u kurzivu (Italic). Za svaku adresu se osigurava 1 redak. Samo za kontakt osobu iza potpune adrese navesti u zagradi i e-mail, u kurzivu (Italic) i podvučeno (Underline), ali bez poveznice (Hyperlink).
 • Tekst sažetka pisati malim slovima, veličine 10 točaka, s jednostrukim proredom (Paragraph; Line spacing – Single) i poravnato s marginama (Justified Alignment). Dozvoljeno je korištenje do 1500 znakova. Sažetak treba prikazati cilj rada, glavne rezultate i kratak zaključak. U sažetku se ne prikazuju tablice, grafikoni, slike i slično.
 • Ključne riječi treba pozicionirati ispod Sažetka.

Za slanje sažetka, dokument (file) označiti slovom teme (A, B, C, D ili E) i prezimenom prvog autora (npr. B_Prezime) i poslati u elektronskom obliku na adresu elektroničke pošte: konferencija@huszpo.hr zaključno s 31. ožujka 2017. godine. S napomenom prijavljuje li se usmeno izlaganje ili poster.
Sažeci će biti objavljeni u tiskanom Zborniku sažetaka.

Upute za pripremu usmenog izlaganja i PowerPoint prezentacije
Molimo vodite računa o trajanju usmenog izlaganja koje je ograničeno na 15 minuta.

Prezentacija se priprema u Microsoft PowerPoint programu. Molimo da se prilikom izrade prezentacija pridržavate sljedećih uputa:

 • Prezentacija treba biti na engleskom jeziku ili dvojezična – jezik autora i engleski jezik
 • Veličina lista („slide“): standardna (4:3)
 • Prezentacija ne smije imati više od 10 listova („slide“)

Predložak za izradu PowerPoint prezentacije preuzmite ovdje.

Za slanje PowerPoint prezentacije, dokument (file) označiti slovom teme (A, B, C, D ili E) i prezimenom prvog autora (npr. B_Prezime) i poslati u elektronskom obliku na adresu elektroničke pošte: konferencija@huszpo.hr zaključno s 4. rujna 2017. godine.

Upute za pripremu postera
Poster treba biti dimenzija širina 707 mm x visina 1000 mm (standardni B1 format).
Poster treba sadržavati slijedeće podatke:
IME I PREZIME svih autora, nazivi organizacija iz kojih autori dolaze, kontakt podaci
NASLOV RADA
Sažetak
Ključne riječi
Posteri se izrađuju na engleskom jeziku ili dvojezično – na jeziku autora i engleskom jeziku. Pri izradi postera potrebno je voditi računa o veličini slova, čitljivosti s udaljenosti od oko 1 m, usklađenosti boja i rasporedu.
Preporučamo koristiti što više pojednostavljene grafičke prikaze i fotografije.

Upute za pripremu cjelovitog rada
Radove za Konferenciju treba pisati na engleskom ili jeziku autora s cjelovitim prijevodom na engleski jezik. u Microsoft Word for Windows, verzija 6.0 ili viša.
Molimo autore da se prilikom pisanja rada pridržavaju niže navedenih tehničkih uputa, pa preporučamo da koriste
obrazac za pisanje rada koji možete preuzeti ovdje.

 • Opseg rada, uključujući tekst, tablice, grafikone i slike (te naslov, sažetak i ključne riječi) je najviše deset stranica. Stranice se ne numeriraju.
 • Veličina stranice: A4
 • Margine: gore (Top) 2 cm, dolje (Bottom) 1,75 cm, desno (Right) i lijevo (Left) 3 cm.
 • Font: Times New Roman
 • Rad sadrži: naslov, puna imena i prezimena autora, pune adrese tvrtki/institucija iz kojih autori dolaze, sažetak, ključne riječi, uvod, materijal i metode, rezultate i raspravu, zaključak i literaturu.
 • Naslov rada pisati malim slovima, veličine 14 točaka, podebljano (Bold), centrirano.
 • Autore (puna imena i prezimena svih autora, bez titula, u jednom redu, odvojiti zarezima) pisati malim slovima, veličine 14 točaka, centrirano. Iza svakog prezimena brojem u eksponentu označiti tvrtku/instituciju kojoj autor pripada. Ukoliko više autora dolazi iz iste vrtke/institucije, pridružuje im se isti broj.
 • Adresu (naziv tvrtke/institucije, ulica i kućni broj, grad, država) pisati malim slovima, veličine 12 točaka, u kurzivu (Italic). Za svaku adresu se osigurava 1 redak. Samo za kontakt osobu iza potpune adrese navesti u zagradi i e-mail, u kurzivu (Italic) i podvučeno (Underline), ali bez poveznice (Hyperlink).
 • Sažetak treba sadržavati cilj rada, glavne rezultate istraživanja i kratak zaključak. Uz rad, sažetak treba biti kraći nego za Zbornik sažetaka (dozvoljeno 700 slova uključujući razmake između riječi). Ispod sažetka navesti do pet ključnih riječi, odvojenih zarezom.
 • Tekst treba pisati veličinom 12 točaka. Podnaslove malim slovima, podebljano, veličine 12 točaka, desno poravnanje. Koristiti jednostruki prored (Paragraph; Line spacing – Single) s poravnatim marginama (Justified alignment). Početak odlomka se ne uvlači tabulator tipkom, nego razdjeljuje tipkom enter. Za odijeljivanje se koriste isključivo prazni redovi (veličine 12 točaka) i to: prije podnaslova, između naslova i popisa autora, između popisa i adresa autora, prije naslova tablice i poslije tablice, prije grafičkih prikaza (slike, fotografije, karte, grafikoni i sl.) i poslije potpisa pod grafičkim prikazima.
 • Tablice (širina tablice od lijeve do desne margine) i grafički prikazi (slike, fotografije, karte, grafikoni i sl.) moraju biti uključeni u tekst. Brojeve tablica i opise pisati iznad tablica. Za odvajanje sadržaja u tablicama koristiti minimalan set isključivo vodoravnih crta debljine 0,5 točaka. Grafički prikazi se također numeriraju i opisuju ispod prikaza. Radi sigurnije izvedbe oblikovanja rada tablice i grafičke prikaze treba dostaviti i odvojeno u odgovarajućem formatu (*.xls, *tif ili *.jpg). Navode izvora za tablice i grafičke prikaze navesti ispod istih, koristeći veličinu fonta 11 točaka, u kurzivu (Italic). Ujedno izvor navesti i u popisu literature.
 • Literatura u tekstu se navodi brojem u uglatoj zagradi (npr. [1]) koji odgovara broju u popisu literature. U popisu Literature navesti samo korištenu literaturu. Za popis literature koristiti viseći prvi red (Hanging indent) veličine 0,5 cm.
 • Primjer citiranja članka iz časopisa:
  [1] Prezime I. (2003). Naslov rada. Puni naziv časopisa. Volumen (broj): stranice.

Radove će recenzirati recenzent iz odgovarajućeg područja.

Za slanje rada, dokument (file) označiti slovom teme (A, B, C, D ili E) i prezimenom prvog autora (npr. B_Prezime) i poslati u elektronskom obliku na adresu elektroničke pošte: konferencija@huszpo.hr zaključno do 30 dana nakon Konferencije.
Radovi će biti objavljeni u digitalnom Zborniku radova.